Mekatronikë

Qëllimi i Programit Master të Mekatronikës - është një fushë teknike që aplikon një qasje të sistemit duke kombinuar disiplinat tradicionale inxhinierike të inxhinierisë mekanike elektronike dhe të shkencave kompjuterike. Integrimi i këtyre disiplinave e bën të mundur për të krijuar produkte me funksionalitete dhe aftësi të zgjeruara që janë konsideruar më parë të parealizueshme.
 Disiplinat e ndryshme janë duke u bërë gjithnjë e më shumë të integruara, dhe sistemet Mekatronike po bëhen gjithnjë e më të vogla dhe më kompakte. Këto sisteme janë duke u përdorur gjithnjë e më shumë në fushën e mikro-teknologjisë dhe në fusha të tjera, të tilla si teknologjia mjekësore.
 Specialistët e Mekatronikës kanë aftësitë e nevojshme për të marrë parasysh një spektër të gjerë të fushave të kompetencave dhe në mënyrë efektive kombinojnë aspekte të ndryshme sipas nevojës. Me fjalë të tjera, ata mund të mendojnë jashtë kutisë proverbiale, janë të përshtatshëm për të punuar si menaxherë të projektit, ose në kërkime dhe zhvillim.
Master në Mekatronikë ka për qëllim të ofrojë mundësi për studentët për të eksploruar Mekatronikën dhe robotikën.
Në përfundim të programit, studenti do të jetë në gjendje:

  •  Për të demonstruar të kuptuarit kritik të teorive dhe koncepteve kyçe të lidhura me Mekatronikën;
  •  Zhvillojë aftësitë praktike në ndërtimin, projektimin dhe zbatimin e sistemeve Mekatronike;
  • Të ketë njohuri praktike në një varg të aplikacioneve dhe mjediseve për automatizimin inteligjent, fabrikat dixhitale, robotikën e avancuar dhe prodhimit inteligjente;
  • Të jetë në gjendje për të punuar në industrinë e automobilëve, mikro industri, industrinë e kompjuterëve për zbatimin efektiv të metodave dhe sistemeve Mekatronike;
  • Të bëhet inxhinierë i kualifikuar në robotikë, mjeksi, inxhieri elektrike dhe mekanike për aplikimet Mekatronike;
  • Të arrijë aftësitë për punë bashkëpunuese në grup në sistemet dhe projektet Mekatronike;
  • Të arrijë aftësitë në planifikimin e kërkimeve, mbledhjen e të dhënave, analizën dhe raportimin.