Shërbimet

  • Super ekspertiza gjyqësore nga lëmia e komunikacionit, sigurisë në punë, etj.,
  • Kontrollime teknike (nga aspekti i mbrojtjes në punë të makinave, të pajisjeve, të objekteve),
  • kontrollin e litarëve ose konstruksioneve metalike me metodën pa shkatërrim, etj.;
  • Hartimin e elaborateve investive, projekteve ideore, projekte kryesore (ekzekutuese) dhe projekte të gjendjes së kryer;
  • Korrigjon (revidon) projekte të punuara në ndërmarrjet e tjera të projektimit; projekton vija të reja teknologjike; projekton zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese; mënjanoi “fytet” e ngushtë të prodhimit; mekanizmin dhe automatizimin e linjave ekzistuese;
  • Pranimin teknik të objekteve, të makinave ose të pajisjeve të reja;
  • Bënë hulumtime të ndryshme lidhur me shkaqet e dëmtimeve të ndryshme,
  • Ekspertiza të ndryshme të prishjeve, të shkatërrimeve dhe të dëmtimeve me ose pa qëllim;
  • Udhëheqë dhe mbikëqyrur investime dhe punë të ndryshme teknike;