Objektivat

Objektivat e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike si njësi akademike e Universitetit të Prishtinë “HASAN PRISHTINA” janë:

  • Avancimi i cilësisë së mësimit në nivelin e arsimit të lartë,
  • Përsosja e punës shkencore-hulumtuese nga lëmitë inxhinierike,
  • Përgatitja e studenteve për tregun e punës
  • Kujdesi për zhvillimin e integruar të studentëve dhe punonjësve të FIM,
  • Përdorimi racional i burimeve financiare,
  • Rritja e bashkëpunimit me ekonominë dhe institucionet publike shtetërore,
  • Bashkëpunimi me institucione tjera të arsimit të lartë në nivel nacional, rajonal dhe ndërkombëtar,
  • Bashkëpunimi për projekte me institucione vendore dhe ndërkombëtare,
  • Zhvillimi i teknologjisë dhe inovacionit dhe
  • Përshtatja me standardet evropiane.