Prof. Dr. Ahmet Shala

Prof. Dr. Ahmet Shala

Dekan

Nr.kontaktues:

+381 38 554 997

Prej themelimit në vitin 1967, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) ka rol me rëndësi në përgatitjen inxhinierëve të rinj e veçanërisht të fushës së inxhinierisë mekanike.

Rol mjaft me rëndësi FIM ka pasur dhe ka në zhvillimin ekonomik të vendit në kuadër të bashkëpunimit me ekonomi.

Ligji, Statuti i UP-së dhe Rregulloret në fuqi janë bazë për veprimet dhe vendimmarrjet në FIM.

Studentët gjithmonë kanë qenë dhe janë pjesë e vendimmarrjes në FIM, përmes Këshillit të Studentëve dhe përfaqësuesve në Komision të studimeve dhe në Këshillin e Fakultetit.

Pikësynim i FIM-së është orientimi i mësimit kah metodologjia studenti në qendër përfshirë mësimdhënie interaktive.

Ofrimi i mundësive të tërë stafit që të kontribuojnë në ngritjen e cilësisë së mësim-dhënies dhe mësim-nxënies është parësorë.

Mbështetja pa rezervë e kuadrove të reja për ngritje akademike-shkencore sidomos për studimet të doktoratës nuk mungon.

Duke vlerësuar lartë punën e gjertanishme në FIM, vazhdojmë avancimin e studimeve konform kërkesave të tregut të punës, Deklaratës së Bolonjës dhe praktikat më të mira të Universiteteve perëndimore.

Përmbushja në tërësi e rekomandimeve të dhëna gjatë procesit të akreditimit-riakreditimit për të gjitha programet e studimeve është obligim i yni.

Përgatitja me kohë e programit të studimeve për programet që nuk janë ende të akredituara është domosdoshmëri.

Bazuar në kualitetin e stafit akademik të FIM-së, gjendjes aktuale të laboratorëve dhe mundësisë së bashkëpunimit me Universitete tjera evropiane nuk shohim kurrfarë pengese në akreditimin e programit të doktoratës, ku presim mbështetjen nga UP-ja që të rekrutojmë staf të ri akademik.

Zgjerimi i fushave të bashkëpunimit me ekonomi është detyrë e menaxhmentit dhe tërë stafit të Fakultetit tonë ashtu që njohuritë dhe përvojat tona të barten edhe tek bizneset kosovare.

 

Ju faleminderit dhe mirë se vini në FIM

 

 

Ahmet (Rexhë) Shala, lindur me 17.10.1968 në Isniq-Deçan. Shkollën fillore e kam kryer në vendlindje kurse atë të mesme në Gjimnazin “Vëllezërit Frashëri” në Deçan, drejtimi matematiko-teknik me programim, me sukses të shkëlqyeshëm. Studimet universitare i kam regjistruar  në vitin shkollor 1988/89 në Fakultetin e Makinerisë në Prishtinë dega e Prodhimtarisë. Për rezultate  të shkëlqyeshme në studime i është ndarë shpërblimi “student i dalluar”. Kam diplomuar me 15.10.1993 me prezantimin me sukses të punimit të diplomës me titull: Shqyrtimi i mundësisë së zvogëlimit të operacioneve matematikore të dinamikës së robotëve me metodën simbolike. Gjatë angazhimit tim në procesin mësimor kam mbajtur ushtrimet nga lëndët: Statika, Kinematika, Dinamika, Teoria e Lëkundjeve, Programimi kompjuterik, Vizatimi teknik dhe Software-t Aplikative. Nga viti shkollor 2005/2006 mbajë Ligjëratat dhe Ushtrimet në lëndët: Software-t Aplikativë dhe Informimi dhe Komunikimi në Komunikacion. Nga viti shkollor 2006/2007 majë Ligjëratat në studimet Master në lëndën: Rrjetat Fuzzy Neurale kurse Ushtrimet në Lëndët: Dizajnimi i Mekanizmave me Kompjuter, Kapituj te zgjedhur nga Dinamika. Studimet e magjistraturës i kam regjistruar në vitin shkollor 1995/96 në drejtimin “Konstruksionet Makinerike me mekanizim” dhe i kam përfunduar më 11.07.1998 duke prezantuar me sukses punimin e magjistraturës me titull: Studimi krahasues i përdorimit të Rrjetave Neurale në rregullimin e përcjelljes së trajektores te robotët manipulues. Të drejtën e doktoratës e kam fituar me 20.02.2003 kurse me 08/04/2005 kam mbrojtur me sukses doktoratën me titull: Rregullimi i parametrave kinematikë dhe dinamikë me përdorim të rregullatorëve Fuzzy Neural Network te robotët mobil.

Në Tetor 1994 jam zgjedhur asistent kurse në Shtator 2007 kam marrë thirrjen Profesor.

Tani jam profesor për lëndët:   Informatike dhe Programim (Bsc), Softuerët Aplikativë (Bsc), Mekanika Teknike II (Bsc), Sistemet e Informimit dhe Komunikimit (Bsc), Dinamika e Sistemit me Rregullim (Bsc), Analiza dhe Sinteza e Mekanizmave (Bsc), Inteligjenca Artificiale në Mekatronikë (Msc).

Më gjerësisht shih CV time: linku dhe CV English

Tel. +381 38 554 997
e-mail: [email protected]