Trupi Këshillëdhënës

Rëndësia e Trupave Këshillëdhënëse për Njësitë Akademike në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina"

Senati i Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina" më 29.12.2014, zhvilloi dhe miratoi Rregulloren për themelimin dhe parimet e funksionimit të Trupave Këshillëdhënës të Njësive Akademike të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” me përkrahjen e projektit të Zyres Zvicerane për Bashkëpunim (SDC) “Rritja e punësimit për të rinjë - EYE, të implementuar nga Helvetas Swiss Intercooperation dhe Management Development Associates. 

Kjo rregullore përcakton karakterin, anëtarësimin, funksionimin, fushëveprimin, mënyrën e vendimmarrjes dhe mandatin e Trupes këshillëdhënëse. TK-ja është një mekanizëm komunikimi që inicon dialogun dhe bashkëpunimin në mes të sektorit privat dhe akademisë në aspektin e përditësimit të programeve të studimeve dhe përputhjes së kurrikulave me kërkesat e tregut; zhvillimit të projekteve kërkimore me interes të përbashkët; ofrimit të praktikës profesionale ashtu që studentët të aplikojnë njohuritë teorike në praktikë dhe rrisin shanset për punësim dhe vet-punësim të të diplomuarëve. 

Në vijim janë të paraqitura disa informata për TK-të te themeluara në FIM.

Takimi i pare i TK-se ne Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike

Më datën 13 Korrik 2016, në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike u themelua Trupa Këshillëdhënëse (TK-ja) e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike. Qëllimi i TK-së është që të formalizojë bashkëpunimin në mes të Fakultetit, sektorit privat dhe institucioneve publike, për të siguruar mundësi për studentët që të fitojnë shkathtësi praktike, azhurnojnë programet studimore sipas kërkesave të tregut të punës dhe zhvillojnë projekte të përbashkëta të cilat do të kontribuojnë në rritjen e cilësisë së programeve studimore. 

Anëtarë të TK-së janë zgjedhur përfaqësues të institucioneve, kompanive private dhe publike, dhe shoqatat e bizneseve të cilat operojnë në fushat përkatëse të ndërlidhura me programet ekzistuese të Fakultetit si: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Infrastrukturës, Kolegji "Tempulli", Instituti "Inkos", Korporata Energjetike e Kosovës, Fabrika e Veglave "Plus", N.T.Sh. "Elen", N.T.P "Daci", N.T.P. Dilloni Benz", "Solid" Sh.P.K, “Mercom Company", dhe kompania Metal-ing Sh.P.K

Nënshkrimi i marrëveshjeve nga anëtaret
Të gjithë anëtarët, që ishin prezent nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me ç’rast u përkushtuan për të ofruar përkrahje të vazhdueshme Fakultetit për të rritur cilësinë e programeve studimore që të zhvillojnë shkathtësitë e studentëve në përputhje me kërkesat e bizneseve. 

Kryetar i TK-së u zgjedh  z. Kemajl Zariqi, drejtor i Fabrikës së Veglave ”PLUS” a.e. Sh.p.k, ndërsa zëvendëskryetar 
z. Afrim Syla, Partner menaxhues në NTSH ”Elen”.

Themelimi i TK-së u mundësua falë përkushtimit dhe angazhimit të Dekanit të Fakultetit Prof. Asoc. Ahmet Shala dhe Pro-dekanit për Cilësi dhe Bashkëpunim me Ekonomi Prof. Ass. Shpetim Lajqi.

Anëtar të Trupit Këshillëdhenës të FIM-it nga tregu i punës respektivisht nga institucionet dhe kompanitë publike si dhe bizneset private:

 1. “Korporata Energjetike e Kosovës” sh.a., Prishtinë, përfaqësuar nga Metë Beqiraj dhe Agron Binakaj
 2. “Fabrika e Veglave PLUS Aparateve elektrike” Sh.p.k. Ferizaj, Kemajl Zariqi, Drejtor
 3. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Prishtinë, Kryeshefi Ekzekutiv i AKEE
 4. Ministria e Infrastrukturës, Prishtinë, Sekretari i përgjithshëm
 5. Drejtoria e Akreditimit të Kosovës – MTI, Prishtinë, Drejtori i DAK-ut
 6. Instituti INKOS, Obiliq, Naim Baftiu dhe Avni Beqiri, Udhëheqës të Departamenteve
 7. N.T.SH. “ELEN”, Prishtinë, Afrim Syla, Partner Menaxhues
 8. KSHAT “Tempulli”, Prishtinë, Fatime Krasniqi, Sekretare
 9. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Prishtinë, Isa Dukaj, Agjencia për pronësi intelektuale
 10. N.T.P. “DACI”, Fushë Kosovë, Xhemajl Gërguriu, Menaxher
 11. N.T.SH. ”DILLONI BENZ”, Fushë Kosovë, Fadil Berjani,Drejtor
 12. Qendra e Automjeteve të Kosovës “QAK”, Fushë Kosovë, Idriz Bytyçi, Inxhinier
 13. ”EUROMETAL” Sh.p.k., Ferizaj, Fitim Bajrami, Drejtor
 14. Sh.p.k ”SOLID”, Suharekë, Shefqet Kuçi, Drejtor
 15. “MERCOM COMPANY”, Prishtinë, Bekim Syla,Menaxher
 16. “METAL-ING” Sh.p.k., Deçan, Ardian Dërvishaj, Drejtor
 17. " Turbo Engineering ",  Hamit Mavriqi, Prishtine
 18. ”EIZEK Mechatronics” Ylber Hoxha, Prizren
 19. “Solaborate” Dijon Vula, Prishtine
 20. “Termokos”, Ndërmarrje publike, Z. Arsim Fetahu, Kryeshef Ekzekutiv, Prishtine
 21. “Jaha Solar”, Trim Tërnava, drejtor, Prishtine
 22. “TERMIKA HVAC” Lulzim Kreyziu, drejtor, Prishtine

    
Kryetar i Trupit Këshillëdhënës të FIM-së
Z. Kemajl Zariqi, drejtor i “Fabrika e Veglave PLUS Aparateve Elektrike”, Ferizaj,
Email: [email protected]
Zëvendëskryetar
Z. Afrim Syla, menaxher, NTSH “ELEN”, Prishtinë
Email: [email protected]