Bursa nga TERMOKOS SH.A

10 Maj 2023
SHARE

Termokos do ti shpërndaj 15 bursa për studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike.

 

Studentet do të përzgjidhen sipas kritereve të përcaktuar në marrëveshje të përbashkët të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike - Termokos.

Të drejtë aplikimi kanë Studentët që nuk janë përfitues të ndonjë bursë nga:

- MASHT,

- UP,

- Komunat etj.

 

Afati për aplikim është deri të Hënën 15.05.2023.

Dokumentacioni dorëzohet tek Prodekani Prof.Asoc.Dr. Afrim Gjelaj në Dekanat.

  • Kërkesë me shkrim
  • Certifikata e notave
  •  Vertetimi i studentit të rregulltë
  •  Deklarata personale e nëshkruar nga studenti që nuk ka bursë nga UP, MASHTI dhe Komuna.