Asistentja e FIM, Kaltrinë Jakupi, mbrojti disertacionin e doktoratës në Ss. Cyril and Methodius University në Shkup

11 Korrik 2023
SHARE

Asistentja e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, Kaltrinë Jakupi me datën 10.07.2023 me sukses e mbrojti tezën e doktoratës me titull: “Contribution to investigations of some process parameters and application of Additive Manufacturing technology” në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Republika e Maqedonisë Veriore, para komisionit me këtë përbërje:

1. Prof. Dr. Atanas Kochov, Faculty of Mechanical Engineering - Skopje, UKIM - Kryetar

2. Prof. Dr. Vladimir Dukovski, Faculty of Mechanical Engineering - Skopje, UKIM - Mentor

3. Prof. Dr. Gligorche Vrtanoski, Faculty of Mechanical Engineering - Skopje, UKIM - Anëtar

4. Prof. Dr. Mite Tomov, Faculty of Mechanical Engineering - Skopje, UKIM - Anëtar

5. Prof. Dr. Anka Trajkovska Petkovska, Faculty of Technology and Technical Sciences - Veles, UKLO – Anëtare e jashtme