Prof. Dr. Shaban Buza mori pjesë në CEEPUS Punëtorinë e organizuar nga Universiteti i Teknologjisë në Koszalin

01 Korrik 2021
SHARE

Universiteti i Teknologjisë në Koszalin të Polonisë, si Koordinator i Rrjetit CEEPUS "CIII-PL-0701-09-2021 - Inxhinieria si gjuhë e komunikimit në Evropë" organizoi virtualisht.
Punëtorinë e 9të ndërkombëtare për inxhinierinë e sipërfaqes dhe
Punëtorinë e 5të ndërkombëtare për inxhinierinë e zbatuar dhe të qëndrueshme

në periudhën 20.06. - 26.06. 2021 (http://workshop.tu.koszalin.pl/2021/index.html).
Prof. Dr. Shaban Buza, si anëtar i Komitetit të Programit, hapi sesionin e ditës së dytë me ligjeratën  kryesore mbi "Ndikimin e teknologjive moderne në disenjimin inxhinierik me fokus në zbatimin e tyre gjatë pandemisë".
Më 24 dhe 25 qershor 2021, Prof. Buza dha gjashtë orë ligjerata sipas programit CEEPUS për studentët PhD të Shkollës Doktorale të Universitetit të Teknologjisë në Koszalin me temë mbi “Zbatimin dhe ndikimin e teknologjive moderne në dizenjimin inxhinierik dhe fusha të tjera që lidhen me periudhën pandemike”.
Ishte një përvojë e mirë për të ndarë përvojën dhe ekspertizën me kolegë nga vende dhe institucione të ndryshme.

Prof. Dr. Shaban Buza participated in CEEPUS Workshop organized by Koszalin University of Technology
Koszalin University of Technology in Poland as Coordinator of the CEEPUS Network "CIII-PL-0701-09-2021 - Engineering as Communication Language in Europe” organized virtually
9th International Workshop on Surface Engineering and
5th International Workshop on Applied and Sustainable Engineering

in period 20.06. – 26.06. 2021 (http://workshop.tu.koszalin.pl/2021/index.html).
Prof. Dr. Shaban Buza, as a Program Committee member, opened second day session with key note lecture on “The impact of modern technologies in engineering design with focus on their implementation during the pandemic”.  
On 24 and 25 June 2021, Prof. Buza gave six hours lectures within the CEEPUS program for the PhD students of the Doctoral School of the Koszalin University of Technology with topic on “Application and Impact of Modern Technologies in Engineering Design and other fields related to the pandemic period”.
It was a good experience to share experience and expertise with colleagues from different countries and institutions.