Portali universitar

K O N K U R S – Intern dhe linku për aplikim

për plotësimin e vendeve të lira për vitin shkollor 2014/15
Fakulteti i Inxhinijerisë Mekanike pas konkursit të parë dhe të dytë për studimet themelore -bachelor për vitin akademik 2014/15 k...

Më shumë

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-master

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me 16.10.2014 mori vendim për shpalljen e konkursit për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studi...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues në FIM për vitin akademik 2014/2015 - afati i II-të

Në linqet e më poshtëm po ua paraqesim rezultatet e provimit pranues në FIM për secilin program studimor në afatin e II-te për vitin akademik 2014/2015.Më shumë

Njoftim - Afati i Tetotrit

Njoftohen të gjithë studentët se afati i provimeve në muajin Tetor do të mbahet si në vijim:

Provimet e lëndëve të semestrave I, III, V niveli Bachelor dhe semestrat I dhe III niveli...

Më shumë

Konkurs Intern - Përsëritje

Duke u bazuar ne nenin 76 të Statutit të UP dhe kërkesave nga departamentet , Fakultetit i Inxhinierisë Mekanike për angazhim të personelit mësimor për vitin shkollor 2014/15 shpall :

...

Më shumë