Prodhimtari dhe Automatizim

Laboratorët e Prodhimtarisë dhe Automatizimit janë të pajisura me makina, pajisje ndihmëse, instrumente matëse dhe pajisje testuese për hulumtime shkencore.

 Laboratorët janë të përfshira në fusha të ndryshme si:

  1.  Laboratori i sistemeve hidraulike dhe pneumatike,
  2.  Laboratori i saldimit,
  3.  Laboratori i përpunimit me prerje,
  4.  Laboratori i matjeve dhe kontrollit,
  5.  Laboratori i materialeve dhe deformimit,
  6.  Laboratori i projekteve inovative,
  7. Laboratori Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti.

Në këto laboratore zhvillohet puna praktike dhe eksperimentale me studentë sipas përmbajtjes së lëndëve në kuadër të programit studimor të Prodhimtarisë dhe Automatizimit.
Me ndihmën e këtyre pajisjeve dhe instrumenteve matëse studentët aftësohen për matje inxhinierike, hulumtime të vetive të materialeve të ndryshme përmes makinës për tërheqje, hulumtimi i fortësisë së materialeve, kontrolli i ashpërsisë së sipërfaqes përmes aparaturës adekuate, metodave të saldimit si dhe hulumtimin e tegelave të saldimit. Përveç kësaj studenti përmes softuerit kompjuterik ka mundësi të modelojë dhe përmes G-kodeve ta ekzekutojë punimin e tij në mënyrë praktike në makinën për aderua te frezimit.
Për fusha të ndryshme të hulumtimit e në veçanti për studentët e studimeve të Masterit, janë të instaluar softuerët përkatës për lami përkatëse të hulumtimit.
Studentët e Programit Studimor të Prodhimtarisë dhe Automatizimit në këtë mënyrë inkurajohen që të propozojnë projekte për implementim, të cilat pastaj mbështeten financiarisht nga menaxhmenti i FIM-it dhe më gjerë.