Prof. Dr. Shaban Buza dhe gjashtë studentë të Mekatronikës morrën pjesë në CEEPUS Shkollën Verore

14 Qershor 2021
SHARE

Universiteti i Teknologjisë në Kielce të Polonisë, si Koordinator i Rrjetit CEEPUS "CIII-PL-1509-01-2021 - Interneti i Gjërave dhe Teleinformatika - ITT", organizoi Shkollën Verore virtuale CEEPUS 2021 "Interneti i Gjërave - Sfidat, Aplikimet, Trendet" në periudhat 17 - 28 maj 2021.
Programi dyjavor me temën kryesore të Internet of Things (IoT) si një sfidë e re në zhvillimin e TI-së dhe Industrisë 4.0 përfshinte ligjerata, seminare dhe panele diskutimi. Mësimdhënësit nga vendet partnere prezantuan aspektet dhe zgjidhjet e përdorura në IoT dhe fushat përkatëse, ndërsa studentët patën mundësinë të prezantojnë dhe diskutojnë rezultatet e punës së tyre kërkimore.
Një pjesë e aktiviteteve iu kushtua përmirësimit të aftësive gjuhësore (anglisht).
Në këtë Shkollë nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina" si partner në Rrjet, morri pjesë Prof. Dr. Shaban Buza me tri ligjerata dhe gjashtë studentë nga Programi i Studimit të Mekatronikës.
Ishte një përvojë e mirë për të ndarë të arriturat dhe për të njohur kolegë dhe studentë nga vende dhe institucione të ndryshme.

Prof. Dr. Shaban Buza and six Mechatronics students from FME attended the CEEPUS Summer School

Kielce University of Technology in Poland as Coordinator of the CEEPUS Network "CIII-PL-1509-01-2021 - Internet of Things and Teleinformatics - ITT" organized the virtual Summer School CEEPUS 2021 "Internet of Things - Challenges, Applications, Trends" in period 17 - May 28, 2021.
The two-week program with a core theme on Internet of Things (IoT) as a new challenge in IT and Industry 4.0 development, included lectures, workshops and discussion panels.
 Academic teachers from partner countries presented the aspects and solutions it uses in the IoT and related fields, while students had the opportunity to present and discuss the results of their research work.
Part of the school was devoted to improving language skills (English) as well as soft skills, valued by employers today, is also important.
In this School from the Faculty of Mechanical Engineering of the University of Prishtina "Hasan Prishtina" as a partner in the Network, participated Prof. Dr. Shaban Buza with three lectures and six students from the Mechatronics Study Program.
It was a good experience to share expertize and get to know colleagues and students from different countries and institutions.