Njoftim: Zbatimi i masave për parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid 19

15 Prill 2021
SHARE

Zbatimi i masave për parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid 19
Për shkak te pandemisë Covid 19, ne kuadër te zbatimit te masave te ngritura nga Qeveria e Republikës se Kosovës dhe IKSHPK kërkohet nga studentet qe:
- Për kërkesa fillimisht te kontaktoni me email zyrtarin tuaj për çështje te studenteve (Referentin/en)
-  Varësisht nga kërkesa mund te kontaktoni edhe prodekanin për mësim apo edhe dekanin.  
Pas konfirmimit nga personi përgjegjës qe kërkesa e juaj për ndonjë dokument është shqyrtuar, ju do te informoheni kur mund te vini të tërhiqni dokumentin.

Teuta Svirca ( email: [email protected] )
Zyrtare për çështje te studenteve, programet:

Bachelor:
Programi Komunikacion dhe transport
Programi Inxhinierise Industriale dhe Menaxhment
Programi Mekatronikë
Master:
Programi Komunikacion rrugor
Programi Mekatronikë

Ragip Shala ( email: [email protected] )
Zyrtar për çështje te studenteve, programet:
Bachelor:

Programi Prodhimtari dhe Automatizim
Programi Termoenergjetikë dhe Energji e Ripërtritshme
Programi Dizajn Inxhinierik dhe Automjete
Master:
Prodhimtari dhe Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti
Termoenergjetike dhe Energji të Ripërtëritshme