Njoftim rreth bursave

15 Mars 2022
SHARE

Njoftojm studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, të cilet janë përfitues të Bursës Universitare për vitin akademik 2021/2022, sipas raportit të datës 11.03.2022, me nr. të prot.432, për pagesë të mjeteve në llogaritë bankare , duhet të i dërgoni dokumentet e skenuara nëpër- mes e-mailit zyrtarë [email protected], duke dërguar dokumentet si në vijim :

- Kopjen e Letërnjoftimit ( ng ate dy anët)

- Konfirmimin nga Banka (jo më të vjetër se 6 muaj)

- ID- kartelën studentore

Afati për dorëzimin e dokumenteve është deri me datë 31.03.2022.

Zyrtare e Lartë për Financa dhe Kontabilitet
Zade Gjonbalaj- Sylejmani