Zade Gjonbalaj

Zyrtare e lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 159
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.