MSc. Mehmet Zeqiraj, Inxh. i dipl.

Laborant
Konstruktim dhe dizajnim
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 258
-         Përgatit dhe merr pjesë në mbajtjen e ushtrimeve laboratorike me studentë në pajisjet e Departamentit përkatës.
-         Kryen të gjitha kërkimet e nevojshme laboratorike dhe eksperimentet kërkimore në terren, për çka mban dokumentacion përkatës.
-         Llogarit rezultatet e marra dhe përgatit dokumentacionin grafik dhe e kompleton elaboratin.
-         Është përgjegjës për pajisjet laboratorike të Departamentit.
-         Punon edhe punë të tjera që dalin nga bashkëpunimi me ekonomi.
-         Punon 40 ore në javë, sipas orarit të përcaktuar nga punëdhënësi dhe zyrtari të cilit i raporton. Nëse i kërkohet që të punojë edhe më gjatë se orari i planifikuar i punës brenda javës, por jo me gjatë se 20 orë në javë dhe 40 orë në muaj, kompensimi do të jetë në vlerë të rritur 20% për orë.