Dr. sc. Ramadan DURAKU

Asistent
Komunikacion
[email protected]
+377 44 275 940

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Transporti urban
2. Rrugët dhe objektet në rrugë
3. Infrastruktura në komunikacion
4. Shpedicion ndërkombëtarë
5. Vizatim teknik me gjeometri deskriptive

Asistent në lëndët e nivelit Master:

1. Metodat dhe modelet e optimalizimit në komunikacion
2. Dirigjimi i sitemeve të përbëra në komunikacion
3. Sistemet teknologjike të transportit integral dhe intermodal
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore
- Mobiliteti