MSc. Riad RAMADANI

Asistent, PhD kandidat
Konstruksion me Mekanizim
[email protected]
+377 44 154 547 & +386 49 631 108

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:


1. Vizatimi me kompjuter
2. Vizatimi teknik me gjeometri deskriptive
3. Detalet e makinave I
4. Detalet e makinave II
5. Standardizimi
6. Konstruktimi me kompjuter

Asistent në lëndët e nivelit Master:

1. Metodika e konstruktimit
2. Transmetuesit e konstruktimit
3. Transmetuesit special
4. Modelimi i konstruksioneve makinerike
5. Tribologjiae konstruksioneve makinerike
------------------------------------------------------------------------------------------------

-
Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore