Dr.sc. Drenusha KRASNIQI

Profesor asistent
Termoteknikë dhe Termoenergjetikë
[email protected]
+ 377 (0) 44 322 044

Lëndët e nivelit Bachelor:

1. Mekanika e Fluideve (Obligative)
2. Termodinamikë (Obligative)
3. Ngrohja (Obligative)

Lëndët e nivelit Master:

1. Termocentralet (Obligative)
2. Analiza energjetike dhe eksergjetike e cikleve  (Zgjedhore)
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës