Dr. sc. Ferit IDRIZI

Profesor Asistent
Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment
[email protected]
+377 44 350 337

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Rregullimi Automatik
2. Automatizimi i Proceseve Prodhuese

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Modelimi i Sistemeve Prodhuese
2. CIM - Computer Integreted Manufacturing
3. Sistemet Adaptive
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore