Dr.sc. Halil DEMOLLI

Asistent
Konstruksion me Mekanizim, Komunikacion, Mekatronikë
[email protected]
+ 377 (0) 44 520 236

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Grafika Inxhinierike
2. Statika
3. Mekanika Teknike I
4. Kinematika
5. Bazat e automjeteve motorike
6. Automjetet motorike
7. Teoria e Lëvizjes së Automjeteve
8. Konstruksioni i Automjeteve
9. Metodat e Llogaritjes së Automjeteve
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore
- Mobiliteti