Dr.sc. Afrim Gjelaj

Profesor asistent
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+37744150859
Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Përpunimi me prerje
2. CAD/CAM
3. Bazat e Metrologjisë
4. Saldimi
5. Makinat për Përpunimin e Materialeve Polimere
6. Teknologjia e përpunimit të drurit

------------------------------------------------------------------------------------------------
- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Mobiliteti