Dr. techn. Bedri DRAGUSHA

Profesor asistent
Termoenergjetikë dhe Energji e Ripërterishme
[email protected]
+ 377 (0) 44 821 008


Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:


1.Elementet e pajisjeve procesore

2.Teknikat e djegies
3. Furrat industriale

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Hidroteknika e aplikuar

2. Instalimet e pajisjeve procesore
3. Aparatet termike dhe proceset


------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV