MSc. Qëndresa Bresa

Asistente, e angazhuar
Grup lëndësh sipas konkursit
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101
Asistente për lëndët:

1. Grafika Inxhinierike  - Bachelor
2. Informatikë dhe programim - - Bachelor
3. Vizatim me kompjuter - Bachelor

-----------------------------------------
- Biografia - CV