Dr.sc. Shqipe Lohaj

Profesor Asistent, e angazhuar nga FIEK
Të gjitha programet
fim@uni-pr.edu
+383(0)38 552 126 lok.101
Mësimdhënës në lëndët:

1. Matematikë III
2.
Matematikë Inxhinierike