Dr. sc. Sabrije Osmanaj

Profesor i Asocuar, e angazhuar nga FIEK
Të gjitha programet
[email protected]
+383(0)38 552 126 lok.101
Mësimdhënës në lëndët:

1. Elektroteknika
2. Elektronika
3. Procesimi digjital i sinjaleve


--------------------------------------------------------------------
- Biografia - CV