Dr. sc. Musli BAJRAKTARI

Profesor në Pension, i angazhuar
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion
[email protected]
+386 49 852 958

Mësimdhënës në lëndët:

1. Mjetet transportuese
2. Grafika inxhinierike
3. Teknologjia e transportit

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore
- Mobiliteti