Xhafer XHAFERI

Ligjërues në Pension
Të gjitha programet
[email protected]
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1.Sociologjia industriale