Mr. sc. Halim PECI

Mësimdhënës në Pension
Komunikacion
[email protected]
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1.Transporti Publik