MSc. Fatlume Zhujani

Asistente e angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim, Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
[email protected]
+381(0)38 552 126 lok.101

-----------------------------------------------------------
- Biografia - CV