Prof. Dr. Shaban SHABANI

Profesor në Pension
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+ 386 49 658 862

Mësimdhënës në lëndët :

1. Mbrojtja nga korrozioni
2. Fonderitë