Prof. Dr. Nijazi IBRAHIMI

Profesor në Pension
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion
[email protected]
+377 44 508 698

Mësimdhënës në lëndët :

1. Detalet e makinave I
2. Detalet e makinave II
3. Transmetuesit e fuqisë

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore
- Mobiliteti