Luan GARA, PhD

Profesor Asistent
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+381 38 552 126 lok. 244

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:


 1. Teknikat Matëse
 2 .Polimeret
 3.  Fonderitë
 4. Bazat e Ekonomisë
 5. Organizimi i Prodhimtarisë
 6. Bazat e Mikroteknologjisë

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

 1.  Materialet Bashkëkohore Inxhinierike
 2. Metodat e Organizimit të Punës Shkencore Hulumtuese
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës