Fatmire Kuçi
Sekretare
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
[email protected]
+383 38 552 465

MSc. Liridon Bytyçi
Zyrtar i Teknologjisë Informative
FIM
[email protected]
+383 38 552 126 lok. 206

MSc. Mexhait Rrustemi, Inxh. i dipl.
Laborant
Prodhimtari dhe automatizim
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 101

MSc. Mehmet Zeqiraj, Inxh. i dipl.
Laborant
Konstruktim dhe dizajnim
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 258

MSc. Arben Avdiu, Inxh. i dipl.
Laborant
Termoteknikët dhe termoenrgjetikë
[email protected]
+383 38 558 126 ext. 259

Hanife Osmani
Asistente e dekanit
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 101

Zade Gjonbalaj
Zyrtare e lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 159

Teuta Svirca
Zyrtare e shërbimit të studentëve
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 141

Meritë Gllareva
Bibleotekiste
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 101

Lutfi Istogu
Zyrtar i Arkivës
FIM
[email protected]
+383(0)38 552 126 ext.255

Ragip Shala
Zyrtar për shërbim të studentëve
FIM
[email protected]
+383 38 552 126 ext. 101