NJOFTIM: PUNË PRAKTIKE NË KEK, KOSTT dhe ZRrE

  Afati i aplikimit: 16 SHKURTIT 2018 deri me 28 SHKURT 2018

  E hapur për studentët e Univeristetit “Hasan Prishtina” për fakultetet si në vijim:

  · Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK),  8 studentë që vijojnë studimet në nivelin master në këto drejtime:

  - Elektroenergjetikë Industriale

  - Sistemet Elektroenergjetike

  - Elektronikë apo Automatikë.

  · Fakulteti I Inxhinierisë Mekanike (FIM), 4 studentë që vijojnë studimet në nivelin master në këto drejtime:

  - Termoenergjetikë dhe Termoteknikë

  - Mekatronikë

  - Burime të Ripërtëritshme

  · Fakulteti Juridik, 1 student që vijon studimet në nivelin master. 

   

  Kriteret për konkurim:

  Në këtë konkurs kanë të drejtë konkurrimi të gjithë studentët që i plotësojnë këto kushte:

  1.Të jenë studentë të nivelit master të studimeve;

  2.Nota mesatare duhet të jetë mbi tetë (8) për studentët e FIEK dhe FIM, kurse mbi nëntë (9) për kandidatin nga Fakulteti Juridik;

  3.Njohja e gjuhës angleze
   

  Të gjithë të kualifikuarit që i plotësojnë kriteret e lartëpërmendura do të intervistohen nga paneli intervistues që do të jetë në përbërje nga përfaqësuesit e KEK-ut, KOSTT-it, ZRrE-së dhe REPOWER.

  Për të vlerësuar nivelin e njohjes së gjuhës angleze, një pjesë e intervistës do të zhvillohet në këtë gjuhë.
   

  I gjithë procesi do të administrohet dhe monitorohet nga Qendra për Zhvillim të Karrierës në kuadër të UP-së.
   

  Puna praktike është me pagesë.

  Studentët e përzgjedhur për punë praktike në KEK, KOSTT dhe ZRrE do të paguhen nga projekti REPOWER përmes UP-së. Secili student do të nënshkruaj kontratë për këtë angazhim me UP-në.   Puna praktike pritet të fillojë me 16 MARS 2018 dhe zgjatë gjashtë (6) muaj.
   

  Detyrat dhe përgjegjësitë për praktikantë

  Përkrahja për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe të Tregut  (KOSTT) 

  Ndihma për Operatorin e Tregut (5 inxhinierë/e të sektorit të energjisë)

  Praktikanti/ja do të ofrojë përkrahje për “Operatorin Përgjegjës” si dhe “Operatorin” në aktivitete ditore sipas përshkrimit të punës, gjë që përfshin si në vijim:

  · Përkrahja për sigurimin e operimit të tregut sipas Rregullave të Tregut;

   

  Përkrahja për nominimin e programeve kontraktuale për të gjitha palët në tregun e energjisë elektrike.

  · Pranimi i informatave nga konsumatorët për parashikimet nga Operatori i Sistemit, si dhe programet e kompensimit për ditën vijuese, por edhe për realizimin e programit ditor.

  · Pranimi i nominimeve kontraktuale nga palët në tregun e energjisë elektrike për ditën vijuese.

  · Dërgimi tek programi i prodhimit afatshkurtër në sektor, tek konsumi dhe këmbimi në interkoneksion për arsye të analizimit të realizimit fizik.

  · Pranimi i informatave nga OS për realizimin e programit të nominuar.

  · Shqyrtimi i përputhshmërisë së nominimeve kontraktuale ndërmjet pjesëmarrësve, si dhe kërkimi nga palët që të rregullojnë nominimet e tyre në rast të mospërputhjes

  · Shqyrtimi nëse programet e këmbimit ndërkombëtar janë të harmonizuara, si dhe harmonizimi i tyre me OST-të fqinje.

  · Dërgimi i të dhënave të harmonizuara tek subjekti koordinues në hierarki.

  · Pranimi i informatave nga subjekti më i lartë në hierarki për përputhshmërinë e programeve ndërkufitare.

  · Njoftimi i palëve në treg për miratimin e programeve të tyre, si dhe për ndryshimet e mundshme si rezultat i mospërputhjeve

  · Dorëzimi i programit final të miratuar tek Qendra e Shpërndarjes (Dispeçingut).

  · Dërgimi i raportit të programit të miratuar tek ZRRE-ja dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik.

   

  Përkrahja për alokimin e kapaciteteve interkonektuese

  · Pranimi i informatave nga OS për kapacitetet ndërkufitare në kufijtë e KOSTT-it dhe OST-ve fqinje, si dhe publikimi në faqen e KOSTT-it të kapaciteteve të transmisionit në dispozicion për ankande vjetore, mujore dhe ditore.

  · Mirëmbajtja e regjistrit të palëve me të drejtë pjesëmarrjeje në ankandet e kapaciteteve ndërkufitare.

  · Organizimi i ankandeve vjetore, mujore dhe ditore sipas nevojës për alokimin e kapaciteteve bartëse në kufijtë e KOSTT-it, në pajtim me marrëveshjet bilaterale me OST-të fqinje

  · Informimi i Operatorit të Sistemit për rezultatet e ankandit dhe palëve që kanë fituar të drejtat e transmisionit fizik.

  · Këmbimi i informatave me OST-të fqinje për palët që kanë fituar të drejtat e transmisionit fizik në kufijtë ndërmjet tyre.

   

  Përkrahja për ankandet e Operimit të Tregut

  · Pranimi i ofertave për shitje dhe ofertave për blerje të energjisë elektrike në kushte të tregut të organizuar

  · Informimi i pjesëmarrësve të tregut të energjisë elektrike dhe i Operatorit të Sistemit të Transmisionit mbi rezultatet e ankandit të tregut të organizuar dhe për informata të tjera për tregun

   

  Përkrahja për organizimin e balancës së tregut të energjisë elektrike për ex-ante

  Mbledhja e ofertave, përpilimi i listës së operatorëve ekonomikë prioritarë, si dhe përcjellja e tyre tek operatori i sistemit.

  Mbështetje në fusha të tjera për Departamentin e Operatorit të Tregut.

  Përkrahja për Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) Sh.A.

  Ndihma për Divizionin e Qymyrit (2 Inxhinier/e elektronike/automatike/mekatronike)

  · Pjesëmarrja në eliminimin e avarive që ngjajnë gjatë operimit me pajisje të ndryshme elektronike që kontrollohen nga PLC ,

  · Ndihma me konfigurimin e PC-ve industriale, instalimet e programeve për PLC (AAB, Siemens), Operatorin e Panelit, LAN, WLAN, dhe të tjera.

  · Pjesëmarrja në leximin dhe trajtimin e skemave për qarqe të ndryshme elektronike, si dhe në rregullimin e tyre.

  · Pjesëmarrja në eliminimin e avarive që ngjajnë gjatë operimit me pajisje të ndryshme elektrike/elektronike, si konvertori i frekuencave, pllaka e frenimit, rezistori, peshoret elektronike, e të tjera.

  · Ndihma në proceset e instalimit dhe parametrizimit – konfigurimi i atyre pajisjeve, si dhe të tjera.

  · Pjesëmarrja në përgatitjen e raporteve të nevojave të mirëmbajtjes javore, mujore dhe vjetore për ato pajisje.

  · Pjesëmarrja në leximin dhe trajtimin e skemave për qarqe të ndryshme elektrike, si dhe në rregullimin e tyre,

   

  Ndihma për Divizionin e Gjenerimit – TC Kosova A (2 Inxhinier/e energjie/mekanike)

  · Ndihma për Departamentin e Elektikës/Mekanikës në punët e përditshme, në ekzekutimin e punimeve të ndryshme të nevojshme në asetet kryesore të centralit;

  · Ndihma në ndërmarrjen e aktiviteteve dhe masave preventive;

  · Ndihma për inxhinierin kryesor në detyrat e tij/saj të përditshme;

  · Përkrahja për personelin kryesor në përgatitjen e planeve për remonte;

  · Përkrahja për personelin kryesor në përgatitjen e nevojave për investime;

  · Përkrahja për procese teknologjike, me anë të skemave teknologjike;

   

  Ndihma për Divizionin e Gjennerimit – TC Kosova B (2 Inxhinier/e energjie/mekanike)

  · Ndihma për Departamentin e Elekrikës/Mekanikës në punët e përditshme, në ekzekutimin e punimeve të ndryshme të nevojshme në asetet kryesore të centralit;

  · Ndihma në ndërmarrjen e aktiviteteve dhe masave preventive;

  · Ndihma për inxhinierin kryesor në detyrat e tij/saj të përditshme;

  · Përkrahja për personelin kryesor në përgatitjen e planeve për remonte;

  · Përkrahja për personelin kryesor në përgatitjen e nevojave për investime;

  · Përkrahja për procese teknologjike, me anë të skemave teknologjike

   

  Përkrahja për Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRrE)

  Asistencë për Departamentin e Burimeve të Ripërtëritshme (1 Inxhinier/e energjie/mekanike)

   

  · Ndihmon në analizimin e aplikacioneve për Burime të Ripërtëritshme (BRE);

  · Ndihmon në analizimin e të dhënave të dorëzuara nga aplikuesit për Autorizim për ndërtimin e kapaciteteve gjeneruese nga BRE-të;

  · Merrë pjesë në vizitat në teren të projekteve që janë në vijim për të cilat ZRrE ka lëshuar autorizim për ndërtimin e kapaciteteve të reja nga BRE-të.

  · Ndihmon në përgatitjen e raporteve nga tereni për të gjeturat;

  · Ndihmon në kontrollimin e respektimit të afateve kohore për aplikuesit që kanë marrë autorizim preliminar apo autrizim final;

  · Ndihmon ne grumbullimin e te dhënave për teknologjitë e reja për BRE-të;

  · Ndihmon në grumbullimin e informatave statistikore për tregjet e energjisë të BRE-ve.

  · Ndihmon në përgatitjen e analizave dhe raporteve të cilat delegohen nga departamenti;

  · Ndihmon departamentet tjera sipas kërkesave nga këto departamente;

   

  Asistencë për Departamentin Ligjor dhe të Licencimit (1 Jurist nga fakulteti Juridik)

  · Ndihmon në përgatitjen e akteve legale që përgatiten nga departamenti ligjor;

  · Ndihmon në analizen e aplikacioneve për licencim dhe për autorizim;

  · Ndihmon në kontrollimin e dokumenteve të pranuar nga të licencuarit;

  · Ndihmon në monitorimin e aktivitieteve të licencuara

  · Ndihmon në rishikimin e kornizes ligjore dhe rregullative dhe pajtueshmërinë me Paketën e Tretë të KE;

  · Ndihmon zyren e administratës në përgatitjen e raporteve.

  · Ndihmon departmentet tjera sipas nevojës.

   

  Informata rreth kritereve të aplikimit:

  Procesi i angazhimit të praktikantëve përmes projektit REPOWER ofron mundësi të barabarta për të gjithë. Në anën tjetër, edhe Qeveria e Kosovës përmes ligjit kundër diskriminimit (Neni 2, Paragrafi b) është e përkushtuar për parime të përfaqësimit të ndershëm për të gjithë personat dhe gjithë anëtarët e komuniteteve gjatë punësimit në kuadër të organeve publike në të gjitha nivelet.

   

  Si të aplikoni?

  Afati i fundit për aplikim është 28 Shkurt, 2018. Aplikantët duhet të dorëzojnë CV, LM dhe Certifikaten e notave,( në Gjuhen Shqipe ),  në formatin elektronik pdf, në email adresen: [email protected]

  Kandidatët që i plotësojnë kriteret e lartëshënuara do të thirren për një intervistë në QZhK. Për datën e intervistes do të njoftoheni me kohë.
Arkiva e lajmeve

«korrik»
MaEnPrShDi
2526 27 2829301
2345678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
303112345