Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike mbush 50 vite pune dhe aktiviteti shumë të rëndësishëm në aftësimin e kuadrove të reja nga lëmit e inxhinierisë makinerike, në hulumtimet shkencore dhe mësimore, në bashkëpunimin me ndërmarrjet inxhinierike dhe industriale dhe me institucionet shtetërore dhe publike.
    
Gjatë kësaj kohe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike ka mbi 1700 Inxhinierë dhe Bachelor të diplomuar, mbi 100 Magjistra të Shkencave Teknike dhe Mastera dhe një numër të konsiderueshëm të Doktorëve të Shkencave.

Stafi akademik është i kualifikuar dhe përbëhet nga 27 profesorë dhe ligjërues, 9 asistentë, 3 laborantë, 25 të angazhuar në punë plotësuese dhe administrata me 8 të punësuar.
    
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike aktualisht është i ndarë në 7 programe studimore në nivelin Bachelor dhe Master:

       - Prodhimtari dhe Automatizim,
       - Termoenergjetikë dhe Termoteknikë,
       - Dizajn inxhinierik dhe Automjete,
       - Komunikacion,
       - Mekatronikë,
       - Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment dhe
      
Fakulteti posedon salla të mësimit të standardeve të larta, salla kompjuterike, 8 laboratore për realizimin e ushtrimeve laboratorike dhe hulumtimeve shkencore, bibliotekën me lidhje të Internetit, etj.

Mësimi realizohet në formë të ligjëratave, ushtrimeve numerike, ushtrimeve laboratorike, vizita mësimore në terren, hulumtime, seminare, etj.