Fatmire Kuçi

Sekretare
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
[email protected]
+381 38 552 465
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.