Dr. sc. Shpetim LAJQI

Profesor Asistent
Prodekan për Cilësi dhe Bashkëpunim me Ekonomi
[email protected]
+377 44 259 771

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:


1. Grafika Inxhinierike
2. Teoria dhe Teknikat e Matjeve
3. Sistemet Integrale dhe Intermodale

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:


1. Karakteristikat e Automjeteve dhe Rregullativat
2. Mirëmbajtja e Automjeteve
3. Kontrolli Aktiv i Automjeteve
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
-
Biography - CV - English
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore
- Mobiliteti