Dr. sc. Xhevat Berisha

xhevat.berisha@uni-pr.edu
Profesor asistent
Termoteknikë dhe termoenergjetikë
+377 44 --- ---

Mësimdhënës në lëndët:

1. Stabilimentet termoenergjetike
2. Burimet e energjisë
3. Centralet bërthamore
4. Kaldajat energjetike të avullit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës