Dr. sc. Xhevat BERISHA

Profesor i Asocuar
Udhëheqës i Programit në Termoenergjetikë dhe Termoteknikë
[email protected]
+ 377 (0) 44 192 949

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:


1. Stabilimentet termoenergjetike
2. Burimet e energjisë
3. Centralet bërthamore
4. Kaldajat energjetike të avullit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës