Prof. Dr. Nijazi IBRAHIMI

Profesor në Pension, i angazhuar
Konstruktim dhe Mekanizim, Komunikacion
[email protected]
+377 44 508 698

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Detalet e makinave I
2. Detalet e makinave II
3. Transmetuesit e fuqisë
4. Teoria e qarkullimit në komunikacion dhe kapaciteti i rrugëve

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Transmetuesit special
2. Tribologjia e konstrukcioneve makinerike
3. Aftësia e qarkullimit në komunikacion dhe sistemi i transportit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Punimet Shkencore
- Mobiliteti