Dr. sc. Nexhat Qehaja

nexhat.qehaja@uni-pr.edu
Profesor asistent
Prodhimtari dhe automatizim, Komunikacion
+377 44 111 707

Mësimdhënës në lëndët:

1. Teknologjia e materialeve
2. Polimeret
3. Instrumentet metalprerëse
4. Organizimi i prodhimtarisë
5. Metodat jokonvencionale
6. Makinat numerike kompjuterike
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV
- Punimi i Doktoraturës
- Punimi i Magjistraturës
- Publikimet Shkencore