Dr. sc. Fevzi Berisha

fevzi.berisha@uni-pr.edu
Profesor bashkëpuntor nga UP
Të gjitha departamentet
+377 44 126 989

Mësimdhënës në lëndët:

1. Matematikë 1
2. Matematikë 2