MSc. Arlinda Bresa

Asistente, e angazhuar
Termoenergjetikë dhe energji e ripërtëritshme, Termoenergjetikë dhe termoteknikë, SER
[email protected]
+381(0)38 552 126 lok.101