Dr.sc. Arben Gjukaj

Ligjërues, i angazhuar
Mekatronikë
arben.gjukaj@uni-pr.edu
+ 383 (0) 38 552 126 lok 101

Mësimdhënës në lëndët :

1. Elektroteknikë
2.
Dizajnimi i qarqeve
3.
Ngasja elektrike
4.
Procesimi digjital i sinjaleve
5.
Sinjalet dhe Matjet