Prof. Dr. Shaban SHABANI

Profesor në Pension, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim
shaban.shabani@uni-pr.edu
+ 386 49 658 862

Mësimdhënës në lëndët :

1. Mbrojtja nga korrozioni
2. Fonderitë