Prof. Dr. Shaban SHABANI

Profesor në Pension, i angazhuar
Prodhimtari dhe Automatizim
[email protected]
+ 386 49 658 862

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Automatizimi i proceseve prodhuese
2. Rregullimi automatik
3. Sistemet digjitale
4. Projektimi i fabrikave