Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

     Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike mbush 43 vite pune dhe aktiviteti shumë të rëndësishëm në aftësimin e kuadrove të reja nga lëmitë makinerike, në hulumtimet shkencore dhe mësimore, në bashkëpunimin me ndërmarrjet inxhinierike dhe industriale dhe me institucionet shtetërore dhe publike.
     Gjatë kësaj kohe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike ka mëse 1700 inxhinierë dhe bachelor të diplomuar, mbi 100 magjistra të shkencave dhe të dretjimit master dhe një numër të konsiderueshëm të doktorëve të shkencave.
     Stafi mësimor është i kualifikuar dhe përbëhet nga 41 profesorë dhe ligjërues, 10 asistentë, 6 laborantë, 15 të angazhuar në punë plotësuese dhe administrata me 6 të punësuar.
     Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike aktualisht është i ndarë në 4 drejtime:

- Prodhimtari dhe Automatizim,
- Termoenergjetikë dhe termoteknikë,
- Konstruksione dhe mekanizim,
- Komunikacion.

     Studimet organizohen në nivelin bachelor, master dhe të doktoratës.
     Fakulteti posedon salla të mësimit të standardeve të larta, salla kompjuterike, 7 laboratore për realizimin e ushtrimeve laboratorike dhe hulumtimeve, bibliotekën me lidhje të Internetit, etj.
     Mësimi realizohet në formë të ligjeratave, ushtrimeve numerike, ushtrimeve laboratorike, vizita mësimore në terren, hulumtime, seminare, etj.